• 2109353834 - 6972306568
 • info@kostaskoutras.gr

  Τα πάντα για τις αποδείξεις που «χτίζουν το αφορολόγητο»

  Kostas Koutras > Νέα > Τα πάντα για τις αποδείξεις που «χτίζουν το αφορολόγητο»
  December 21, 2017

  Τα πάντα για τις αποδείξεις που «χτίζουν το αφορολόγητο»

  Category Νέα

  I. Πραγματοποίηση δαπανών για τη διατήρηση της μείωσης του φόρου (“αφορολόγητο”). Εφαρμογή της μείωσης

  Η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν.4172/2013 υπολογίζεται στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις του άρθρου 12, καθώς και στην προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 φορολογείται με την κλίμακα του άρθρου 15 του ν.4172/2013 που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής.

  Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. οι οποίες, να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και που έχει πραγματοποιήσει για τον ίδιο ή τον άλλο σύζυγό του ή το άλλο μέλος του συμφώνου συμβίωσης καθώς και για τα εξαρτώμενα μέλη αυτού όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 του ν.4172/2013.

  Οι μειώσεις του φόρου του άρθρου 16 του ν.4172/2013 εφαρμόζονται και για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 65 του ν.4389/2016), εφόσον δηλαδή τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

  Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή/και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή/και από ατομική αγροτική επιχείρηση.

  Όταν αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 υπολογίζεται μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτός χαρακτηρίζεται ως κατ’ επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και του ποσοστού συμμετοχής του εισοδήματός του από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε σχέση με το συνολικό εισόδημα (σχετική η ΠΟΛ.1107/2016 εγκύκλιος).

  II. Ποσοστά ελάχιστης δαπάνης που απαιτούνται

  Το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

  Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)
  1,00-10.000,00 10%
  10.000,01-30.000,00 15%
  30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

  Η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος.

  III. Προσαύξηση φόρου για μη κάλυψη απαιτούμενου ποσού δαπανών

  Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό βάσει των παραπάνω ποσοστών, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

  IV. Δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη

  ■ Με την ΠΟΛ.1005/2017 καθορίστηκαν οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο τρέχον φορολογικό έτος (2017) και ειδικά σε ό,τι αφορά τις δαπάνες που εξοφλούνται με πιστωτικές κάρτες, δεν εξετάζεται ο τρόπος εξόφλησης αυτών (εφάπαξ ή σε δόσεις).

  ■ Με την ΠΟΛ.1100/2017 προστέθηκε η “Ομάδα 6 (Υγεία)”.

  Ειδικότερα:

  Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

  Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά)
  Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός)
  Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση)
  Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων
  Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες)
  Ομάδα 6 (Υγεία)
  Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων
  Ομάδα 8 (Επικοινωνίες)
  Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών
  Ομάδα 10 (Εκπαίδευση)
  Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια)
  Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες)

  Εξαιρούνται τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων και γενικά οι δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω δείκτες. Τέτοιες είναι ενδεικτικά οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.). Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνεται η ομάδα 6 (Υγεία) καθώς οι σχετικές δαπάνες εμπίπτουν σε άλλη διάταξη.

  Σημειώνεται ότι ειδικά για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνομα διαφορετικό από αυτόν που καταβάλλει, γίνονται δεκτές, εφόσον ο καταβάλλων την δαπάνη είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.

  Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι εν λόγω δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

  Δείτε επίσης σχετικά “Οι αποδείξεις ανά κωδικό για το αφορολόγητο – εξαιρέσεις – αναλυτικοί πίνακες – τι ισχύει για τον/την σύζυγο”

  V. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά ΌΧΙ και της συλλογής

  Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά υποχρεούνται να συλλέξουν αποδείξεις ίσης αξίας οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:

  α. Φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω (διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι μέχρι το τέλος του 2017 έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1947)
  β. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω
  γ. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση
  δ. Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
  ε. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή (εκτός αυτών που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο VΙ που απαλλάσσονται και από τη συλλογή)
  στ. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
  ζ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
  η. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
  θ. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους, σύμφωνα με την περ.δ’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
  ι. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
  ια. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
  ιβ. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

  Για τους παραπάνω φορολογούμενους που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών τους, αλλά απαιτείται να προσκομίσουν -συλλέξουν- αποδείξεις ίσης αξίας, αυτές, φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014) και εφόσον οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να τις εξοφλούν και με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής..

  VI. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά ΚΑΙ της συλλογής

  Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά και της συλλογής αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών:

  α. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών
  β. Οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή
  γ. Οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  δ. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα
  ε. Οι φυλακισμένοι
  VII. Εξόφληση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

  Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου, ο φορολογούμενος που υποχρεούται να έχει πραγματοποιήσει δαπάνες για τις οποίες απαιτείται να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, αυτές, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με έναν από τους παρακάτω ενδεικτικά τρόπους:

  α. Με κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid card))
  β. Μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών όπως π.χ.:
  β1. Με μεταφορά πίστωσης
  β2. Με εντολές άμεσης χρέωσης
  β3. Με πάγιες εντολές
  β4. Με τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές
  β5. Μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking)
  β6. Μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet)
   β7. Με πληρωμή σε γκισέ
   β8. Με πληρωμή σε μηχανήματα τύπου «easy-pay»

  Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.

  Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται η συλλογή αποδείξεων, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά:

  α. Κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement)
  β. Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού
  γ. Αναλυτική εικόνα καρτών
  δ. Αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης,
  ε. Αντίγραφο τερματικού μηχανήματος (POS)

  Επισημαίνεται επίσης ότι τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απόδειξη της δαπάνης για απόκτηση αγαθών και λήψης υπηρεσιών φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

  VIII. Δαπάνες συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης

  Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό κατά την εκκαθάριση θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του.

  Όταν ένας εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης πραγματοποιεί δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών αλλά δεν δικαιούται την προβλεπόμενη μείωση φόρου του άρθρου 16 του ν.4172/2013, το ποσό των δαπανών κατά την εκκαθάριση, θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του.

  IX. Σχετικές διατάξεις

  Άρθρο 16 του ν.4172/2013

  ΠΟΛ. 1005/2017

  ΠΟΛ. 1062/2017

  ΠΟΛ. 1107/2016

  ΠΟΛ. 1100/2017

  Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34586

  Share This Post

  RELATED POSTS

  COMMENTS

  1. Pingback: viagra 100 mg for sale

  2. Pingback: cialis 100mg

  3. Pingback: canadian cialis 20 mg

  4. Pingback: 50 mg sildenafil citrate

  5. Pingback: sildenafil cost uk

  6. Pingback: real casino slots for android

  7. Pingback: viagra sources

  8. Pingback: tadalafil pills

  9. Pingback: blue viagra pill 100

  10. Pingback: online cialis pharmacy

  11. Pingback: viagra vs cialis

  12. Pingback: cialis by mail order

  13. Pingback: madribet

  14. Pingback: meritking

  15. Pingback: meritroyalbet

  16. Pingback: meritking

  17. Pingback: eurocasino

  18. Pingback: zithromax generic

  19. Pingback: sildenafil tablet 120mg

  20. Pingback: perabet

  21. Pingback: cialis overnight shipping

  22. Pingback: mobic side effects men

  23. Pingback: viagra online discount

  24. Pingback: madridbet

  25. Pingback: elexusbet

  26. Pingback: ivermectin buy australia

  27. Pingback: eurocasino

  28. Pingback: elexusbet

  29. Pingback: trcasino

  30. Pingback: ventolin inhalers to buy

  31. Pingback: buy ivermectin cream for humans

  32. Pingback: tadalafil medication

  33. Pingback: viagra jokes

  34. Pingback: tadalafil vs sildenafil

  35. Pingback: ivermectin pill cost

  36. Pingback: ivermectin manufacturer

  37. Pingback: trcasino

  38. Pingback: tombala siteleri

  39. Pingback: tombala siteleri

  40. Pingback: tombala siteleri

  41. Pingback: ivermectin protocol

  42. Pingback: flcc website

  43. Pingback: meritroyalbet

  44. Pingback: meritroyalbet

  45. Pingback: meritroyalbet

  46. Pingback: where to get ivermectin

  47. Pingback: ivermectin 6

  48. Pingback: ivermectin for humans

  49. Pingback: stromectol nz

  50. Pingback: stromectol covid 19

  51. Pingback: ivermectin oral

  52. Pingback: ivermectin syrup

  53. Pingback: ivermectin buy uk

  54. Pingback: stromectol tablets for humans for sale

  55. Pingback: stromectol for humans

  56. Pingback: stromectol price in india

  57. Pingback: ivermectin buy nz

  58. Pingback: ivermectin for sale

  59. Pingback: ivermectin where to buy

  60. Pingback: stromectol walgreens

  61. Pingback: ivermectin online

  62. Pingback: ivermectin price

  63. Pingback: ivermectin india

  64. Pingback: where can i get ivermectin

  65. Pingback: ivermectin

  66. Pingback: where to buy ivermectin

  67. Pingback: ivermectin for humans

  68. Pingback: viagra buy china

  69. Pingback: stromectol for sale

  70. Pingback: ignition casino update

  71. Pingback: tadalafil buy

  72. Pingback: cialis pills

  73. Pingback: ivermectin kaufen

  74. Pingback: stromectol walgreens

  75. Pingback: ivermectin buy online

  76. Pingback: cialis pills

  77. Pingback: ivermectin 3mg

  78. Pingback: prednisone 20mg us

  79. Pingback: cialis generika

  80. Pingback: generic tadalafil online purchase

  81. Pingback: where to buy cialis otc

  82. Pingback: buy ventolin inhaler online usa

  83. Pingback: meritroyalbet

  84. Pingback: ivermectin 3

  85. Pingback: generic provigil for sale

  86. Pingback: buy provigil with paypal

  87. Pingback: stromectol

  88. Pingback: viagra cheap online

  89. Pingback: can you buy zithromax over the counter in canada

  90. Pingback: stromectol for humans

  91. Pingback: cialis price walmart

  92. Pingback: cialis dapoxetine europe

  93. Pingback: sildenafil without a prescription

  94. Pingback: buying ivermectin

  95. Pingback: cost tadalafil generic

  96. Pingback: buy tadalafil

  97. Pingback: cialis kaufen

  98. Pingback: generic tadalafil 20mg india

  99. Pingback: tadalafil 40 mg

  100. Pingback: sildenafil tablets australia

  101. Pingback: baymavi

  102. Pingback: baymavi

  103. Pingback: tadalafila

  104. Pingback: ceallias

  105. Pingback: buy cheap prescription drugs online

  106. Pingback: pet meds without vet prescription canada

  107. Pingback: no prescription cheap cialis

  108. Pingback: stromectol liquid

  109. Pingback: sildenafil tablets

  110. Pingback: where to purchase sildenafil pills

  111. Pingback: buy viagra online

  112. Pingback: can you buy generic cialis in canada

  113. Pingback: tadalafil liquid

  114. Pingback: tombala siteleri

  115. Pingback: buy prednisone liquid

  116. Pingback: buy prednisone uk

  117. Pingback: cialis non prescription

  118. Pingback: cialis canada no prescription

  119. Pingback: buy molnupiravir covid

  120. Pingback: 2recruiting

  121. Pingback: 3girlfriend

  122. Pingback: cialis tablet

  123. Pingback: cialis tadalafil

  124. Pingback: cialis black

  125. Pingback: child porn

  126. Pingback: stromectol at

  127. Pingback: does prednisone make you sleepy

  128. Pingback: ivermectin 90 mg

  129. Pingback: cialis walmart

  130. Pingback: viagra pornhub

  131. Pingback: online casino games win real money

  132. Pingback: cheap cialis india

  133. Pingback: stromectol ivermectin tablets

  134. Pingback: generic ivermectin for humans

  135. Pingback: ivermectin 12

  136. Pingback: free slots win money instantly

  137. Pingback: le cialis

  138. Pingback: cialis price walmart

  139. Pingback: ceftin

  140. Pingback: chewable viagra

  141. Pingback: tadalafil cialis

  142. Pingback: azithromycin sibo

  143. Pingback: stromectol cvs

  144. Pingback: azithromycin spc

  145. Pingback: terramycin

  146. Pingback: ivermectin human dosage

  147. Pingback: tadalafil online prescription

  148. Pingback: ivermectin oral 0 8

  149. Pingback: ivermectin 0.5 lotion

  150. Pingback: tadalafil prescription us

  151. Pingback: where to buy clomid

  152. Pingback: how to get ivermectin australia

  153. Pingback: doxycycline generic

  154. Pingback: ivermectin 6 mg over the counter

  155. Pingback: how much is viagra at walmart

  156. Pingback: cephalexin chlamydia

  157. Pingback: ivermectin 3mg pills

  158. Pingback: augmentin dose

  159. Pingback: side effects for ivermectin

  160. Pingback: erythromycin dosages

  161. Pingback: canada drug cialis

  162. Pingback: ivermectin 3mg cost

  163. Pingback: generic stromectol

  164. Pingback: cost of ivermectin pill

  165. Pingback: celebrex mood swings

  166. Pingback: buy ivermectin 3 mg online

  167. Pingback: side effects of tadalafil

  168. Pingback: ivermectin 5 mg price

  169. Pingback: meritroyalbet

  170. Pingback: meritking

  171. Pingback: meritking

  172. Pingback: tadalafil research chemical

  173. Pingback: 40mg lasix cost

  174. Pingback: how to make cialis at home

  175. Pingback: buy lasix water pill

  176. Pingback: buy stromectol tablets

  177. Pingback: stromectol kaufen

  178. Pingback: how expensive is ivermectin

  179. Pingback: eurocasino

  180. Pingback: eurocasino

  181. Pingback: buy liquid ivermectin

  182. Pingback: ivermectin 90 mg

  183. Pingback: viagra 30 tablets

  184. Pingback: ivermectin and covid

  185. Pingback: madridbet

  186. Pingback: do you need a prescription for cialis

  187. Pingback: luckyland slots casino sign in

  188. Pingback: how much does cialis cost

  189. Pingback: ivermectin cost

  190. Pingback: cnn hydroxychloroquine

  191. Pingback: ivermectin 3

  192. Pingback: san antonio cialis doctor

  193. Pingback: ivermectin 2%

  194. Pingback: buy ivermectin cream

  195. Pingback: cialis professional 20 mg

  196. Pingback: clomid 100mg purchase

  197. Pingback: generic cialis at walmart

  198. Pingback: buy clomid online pharmacy

  199. Pingback: clomid tablet price

  200. Pingback: clomid online purchase

  201. Pingback: stromectol tablete

  202. Pingback: ivermectin pills canada

  203. Pingback: child porn

  204. Pingback: medication for ed

  205. Pingback: errectile disfunction

  206. Pingback: ivermectin overdose

  207. Pingback: best erectile dysfunction pills

  208. Pingback: walmart pharmacy

  209. Pingback: ivermectin 24 mg

  210. Pingback: ivermectin for dogs dosage chart

  211. Pingback: mebendazole vs ivermectin

  212. Pingback: ivermectin for humans

  213. Pingback: pet meds without vet prescription

  214. Pingback: male ed drugs

  215. Pingback: hydroxychloroquine tablets

  216. Pingback: how to get prescription drugs without doctor

  217. Pingback: pain meds online without doctor prescription

  218. Pingback: is hydroxychloroquine over the counter

  219. Pingback: canadian drugstore online

  220. Pingback: tadalafil without a doctors prescription

  221. Pingback: guinea pig ivermectin topical dose

  222. Pingback: tadalafil walmart

  223. Pingback: 100mg viagra

  224. Pingback: 36 hour cialis price

  225. Pingback: ivermectin 3mg for lice

  226. Pingback: psy-

  227. Pingback: ivermectin treatment

  228. Pingback: projectio

  229. Pingback: moskva psiholog online

  230. Pingback: slovar po psihoanalizu laplansh

  231. Pingback: psy online

  232. Pingback: Gz92uNNH

  233. Pingback: do-posle-psihologa

  234. Pingback: uels ukrain

  235. Pingback: bahis siteleri

  236. Pingback: does merck make ivermectin

  237. Pingback: DPTPtNqS

  238. Pingback: qQ8KZZE6

  239. Pingback: D6tuzANh

  240. Pingback: SHKALA TONOV

  241. Pingback: Øêàëà òîíîâ

  242. Pingback: russianmanagement.com

  243. Pingback: chelovek-iz-90-h

  244. Pingback: 3Hk12Bl

  245. Pingback: 3NOZC44

  246. Pingback: 01211

  247. Pingback: tor-lyubov-i-grom

  248. Pingback: film-tor-2022

  249. Pingback: hd-tor-2022

  250. Pingback: hdorg2.ru

  251. Pingback: durvet ivermectin

  252. Pingback: JXNhGmmt

  253. Pingback: Psikholog

  254. Pingback: netstate.ru

  255. Pingback: Link

  256. Pingback: ivermectin 12 mg tablets for sale

  257. Pingback: tor-lyubov-i-grom.ru

  258. Pingback: psy

  259. Pingback: chelovek soznaniye mozg

  Comments are closed.